Just another WordPress site Điều Khoản Sử Dụng | comosabes
Điều Khoản Sử Dụng
1. CHẤP NHẬN Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web turcompas.com (nói chung, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả nội dung, nội dung tải lên và nội dung do người dùng gửi có sẵn thông qua turcompas.com , "turcompas.com ", trang web), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này và các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật của turcompas.com được kết hợp ở đây, và tất cả các sửa đổi và điều chỉnh trong tương lai (được gọi chung là "Thỏa thuận"). Để tham gia, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc với các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này, thì không thể sử dụng turcompas.com . Các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này có thể được thay đổi bởi turcompas.com bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của họ và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các sửa đổi, thay đổi và / hoặc cải thiện. Nếu bạn không chấp nhận bị ràng buộc bởi bất kỳ và tất cả các sửa đổi, thay đổi và / hoặc sửa đổi của thỏa thuận này, bạn có thể không sử dụng turcompas.com . Các điều khoản và điều kiện có ở đây áp dụng cho tất cả người dùng của turcompas.com cho dù là 'khách truy cập' hay 'thành viên' và bạn chỉ được phép sử dụng turcompas.com nếu bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật hiện hành và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và các điều kiện của Thỏa thuận này. 2. MÔ TẢ Trang web turcompas.com cho phép tải lên, chia sẻ và là nơi xem chung các loại nội dung khác nhau, cho phép người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký chia sẻ và xem các mô tả trực quan về nội dung người lớn, bao gồm cả hình ảnh khiêu dâm. Ngoài ra, turcompas.com còn chứa nội dung video, thông tin và các tài liệu khác do người dùng đăng tải / tải lên. turcompas.com cho phép người dùng xem nội dung và trang web tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Trang web turcompas.com cũng có thể chứa một số liên kết nhất định đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của turcompas.com . turcompas.com không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, thông lệ của bất kỳ và tất cả các trang web của bên thứ ba. turcompas.com không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của các trang web của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng turcompas.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh đối với việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. turcompas.com dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể bởi turcompas.com . Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép từ turcompas.com nhưng không giới hạn ở việc thu thập tên người dùng và địa chỉ email để gửi các email không được chấp nhập hoặc liên kết trái phép đến trang web turcompas.com đều bị cấm. 3. TRUY CẬP Để sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi hoặc trên độ tuổi trưởng thành trong khu vực bạn cư trú và từ đó bạn truy cập vào trang web mà độ tuổi thành niên lớn hơn 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc dưới tuổi trưởng thành trong khu vực bạn cư trú và đối với nơi bạn truy cập vào trang web, thì bạn không được phép sử dụng trang web. 4. KẾT CẤU Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về các nội dung đăng của chính bạn và hậu quả của việc đăng, tải lên, xuất bản, truyền tải hoặc các hoạt động khác khi sử dụng nội dung có sẵn trên turcompas.com . Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (cũng như những người khác sử dụng tài khoản của bạn) đăng, tải lên, xuất bản, truyền hoặc cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào trên turcompas.com nội dung bất hợp pháp, quấy rối, có hại, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, tục tĩu , bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của các cá nhân khác nhưng không bao gồm thông tin cá nhân, mang tính thù địch, phân biệt chủng tộc... Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên, xuất bản, truyền bá hoặc cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào trên website hoặc app thuộc turcompas.com có chứa vi rút hoặc bất kỳ mã độc máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để phá hủy, làm gián đoạn, hạn chế chức năng hoặc giám sát , gây nguy hại hoặc ảnh hưởng bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng của thiết bị viễn thông nào. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (cũng như những người khác sử dụng tài khoản của bạn) đăng, tải lên, xuất bản, truyền tải hoặc cung cấp theo bất kỳ cách nào trên turcompas.com nội dung cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào hoặc bất kỳ quy định hoặc luật nào có hiệu lực pháp luật bao gồm nơi bạn cư trú và nơi khác, nhưng không giới hạn ở bất kỳ luật hoặc quy định nào liên quan đến chứng khoán, quyền riêng tư và kiểm soát xuất khẩu: tham gia, quảng bá, Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (cũng như những người khác sử dụng tài khoản của bạn) đăng, tải lên, xuất bản, truyền tải hoặc cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào trên turcompas.com nội dung mô tả các hoạt động bất hợp pháp, quảng bá hoặc mô tả tổn hại thể chất hoặc thương tích chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào, hoặc quảng bá mô tả bất kỳ hành động tàn ác nào đối với động vật; Bạn đồng ý không sử dụng turcompas.com theo bất kỳ cách nào khiến turcompas.com phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự. Bạn đồng ý rằng turcompas.com sẽ có quyền quyết định và quyền chủ quyết không bị kiểm soát của mình, mọi hành động gây ảnh hưởng được thực hiện trong trường hợp bị phát hiện và báo cáo vi phạm đối với các điều khoản và điều kiện đã được nêu trong tài liệu này. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các bài đăng của người dùng của chính bạn và hậu quả của việc đăng, tải lên và xuất bản chúng. Hơn nữa, với bài đăng của người dùng, bạn xác nhận, đại diện và đảm bảo rằng bạn đã sở hữu hoặc giữ lại các giấy phép, sự đồng ý và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép turcompas.com sử dụng tất cả các nhãn hiệu, bản quyền, bí mật kinh doanh, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu đối với bất kỳ và tất cả các bài đăng của người dùng để cho phép đưa vào và sử dụng các bài đăng của người dùng theo cách được trang web dự tính và các điều khoản dịch vụ này; và bạn sẽ không đăng hoặc cho phép bất kỳ ai khác đăng bất kỳ tài liệu nào mô tả bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, bạn đã kiểm tra và sử dụng tài liệu bằng văn bản đủ để xác nhận rằng tất cả các đối tượng mà bạn gửi trên thực tế là 18 tuổi. Bạn đã có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ hoặc có sự cho phép của từng cá nhân có thể nhận dạng trong nội dung do người dùng gửi để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng nội dung do người dùng gửi theo cách đã dự tính bởi trang web và các điều khoản dịch vụ này. Để rõ ràng, bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của mình trong bài đăng của người dùng. Bằng cách gửi bài đăng của người dùng gửi tới turcompas.com , theo đây bạn cấp cho turcompas.com một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện bài đăng của người dùng liên quan đến trang web turcompas.com và hoạt động kinh doanh của turcompas.com (và người kế nhiệm), bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc quảng bá và phân phối lại một phần hoặc toàn bộ trang web turcompas.com (và các sản phẩm phái sinh từ đó) ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào . Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi người dùng của trang web turcompas.com giấy phép không độc quyền để truy cập bài đăng của người dùng của bạn gửi thông qua trang web và sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện các bài đăng của người dùng đó khi được phép thông qua chức năng của trang web và theo điều khoản dịch vụ này. Giấy phép nói trên cấp cho bạn sẽ chấm dứt sau khi bạn xóa hoặc xóa bài đăng của người dùng khỏi trang web turcompas.com . 5. TÀI LIỆU Khi gửi tài liệu (video hoặc phương tiện khác), bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ không: Gửi tài liệu có bản quyền, được bảo vệ bởi bí mật thương mại hoặc theo các quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai, trừ khi bạn là chủ sở hữu của các quyền đó hoặc được chủ sở hữu hợp pháp của họ cho phép đăng tài liệu và cấp cho turcompas.com tất cả các quyền giấy phép được cấp ở đây; Công bố những thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc có thể gây thiệt hại cho turcompas.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đều có thể bị truy tố hoặc báo cáo sai phạm tùy theo hình thức và cấp độ nguy hại của sự việc; Gửi tài liệu khiêu dâm, bất hợp pháp, nói xấu, bôi nhọ, quấy rối, thù địch, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự, vi phạm bất kỳ điều khoản trong pháp luật hoặc không phù hợp với quy định của quốc gia sở tại; Nghiêm cấm đăng quảng cáo hoặc chào mời kinh doanh, giả danh và mạo danh người khác. 6. QUY ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT turcompas.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bài đăng của người dùng hoặc bất kỳ ý kiến, khuyến nghị hoặc hoạt động của người dùng tại turcompas.com và từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan đến bài đăng của người dùng. turcompas.com không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và vi phạm sở hữu trí tuệ quyền trên trang web của mình và turcompas.com sẽ xóa tất cả nội dung và nội dung do người dùng gửi nếu được thông báo là không thích hợp và cho rằng nội dung do người dùng gửi đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. turcompas.com có quyền xóa nội dung do người dùng gửi mà không cần thông báo trước. turcompas.com cũng sẽ chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào trang web, nếu họ bị xác định là người vi phạm. Mặc dù nội dung khiêu dâm và người lớn được chấp nhận, turcompas.com cũng có quyền quyết định theo quyết định riêng và không bị thay đổi, cho dù nội dung người dùng gửi là phù hợp và tuân thủ các điều khoản dịch vụ này đối với các vi phạm khác ngoài vi phạm bản quyền và vi phạm trí tuệ, nhưng không giới hạn ở tài liệu khiêu dâm hoặc phỉ báng hoặc quá dài. turcompas.com có thể xóa nội dung do người dùng gửi đó hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng để tải lên tài liệu đó vi phạm điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo quyết định riêng của mình. Bạn hiểu và thừa nhận rằng khi sử dụng turcompas.com , bạn sẽ tiếp xúc với nội dung do người dùng gửi từ nhiều nguồn khác nhau và turcompas.com không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến nội dung từ của người dùng. Bạn phải chấp nhận và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với nội dung do người dùng gửi không chính xác, xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối và bạn đồng ý từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp xử lý hợp pháp hoặc công bằng mà bạn có hoặc có thể chống lại turcompas.com tôn trọng điều đó, và đồng ý bồi thường và giữ turcompas.com hoặc chủ sở hữu, chi nhánh, nhà điều hành hoặc người cấp phép của nó vô hại trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép về tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng trang web. Bạn đồng ý rằng turcompas.com có thể theo quyết định riêng của mình, có quyền từ chối xuất bản, xóa hoặc chặn quyền truy cập vào bất kỳ nội dung gửi của người dùng nào có sẵn qua trang web hoặc mạng hoặc dịch vụ của turcompas.com bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, hoặc không vì lý do gì, không có thông báo trước. turcompas.com cung cấp trang web của mình như một dịch vụ cho người dùng. Tuy nhiên, turcompas.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc giám sát dịch vụ của turcompas.com đối với nội dung hoặc hành vi không phù hợp. Nếu bất cứ lúc nào turcompas.com chọn theo quyết định riêng của mình và theo dõi dịch vụ của turcompas.com , tuy nhiên, turcompas.com không chịu trách nhiệm về nội dung, không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung không phù hợp nào và không chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng khi gửi bất kỳ nội dung nào như vậy. turcompas.com có thể xem xét và xóa bất kỳ nội dung gửi của người dùng nào theo nhận định riêng của mình, về việc vi phạm thỏa thuận này có thể gây khó chịu hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm quyền, gây hại hoặc đe dọa sự an toàn của bất kỳ người dùng hoặc người nào không liên quan đến trang web (gọi chung là "Nội dung người dùng không phù hợp") . Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung do người dùng gửi mà bạn hiển thị trên trang web hoặc bất kỳ trang web nào của bên thứ ba thông qua trình phát nhúng do trang web cung cấp hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác mà bạn truyền hoặc chia sẻ với người dùng khác hoặc các bên thứ ba không liên quan thông qua trang web. Bạn cần xác nhận, đồng ý và cho phép turcompas.com sử dụng, tái sử dụng, đăng, xuất bản hoặc tải lên bất kỳ nội dung do người dùng gửi lên bất kỳ trang web nào khác do turcompas.com sở hữu hoặc kiểm soát hoặc trên bất kỳ trang web nào mà turcompas.com có thỏa thuận với đối với nội dung do người dùng gửi hoặc video tải lên của nhà tài trợ. Ngoài ra, nội dung do người dùng gửi được coi là tài nguyên bao gồm bất kỳ video tải lên được tài trợ hoặc có thương hiệu nào khác. turcompas.com có quyền quyết định dựa trên cơ sở nào mà người dùng gửi hoặc video tải lên có thể được chia sẻ với các trang web khác (xếp hạng, số lượt xem, đánh giá của người dùng, v.v.). 7. CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT TÀI KHOẢN Quyền truy cập của người dùng vào turcompas.com sẽ bị chấm dứt nếu trong các điều kiện thích hợp người dùng được xác định là đã vi phạm nhiều lần.turcompas.com có quyền quyết định xem nội dung của người dùng có phù hợp hay không và tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Đối với các vi phạm khác ngoài vi phạm bản quyền hoặc luật riêng tư, chẳng hạn như: tội ác căm thù, nội dung khiêu dâm, tài liệu tục tĩu hoặc phỉ báng hoặc quá dài. turcompas.com có thể xóa nội dung do người dùng gửi đó hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng để tải lên các nội dung đó tài liệu vi phạm các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo quyết định riêng của mình. 8. CHÍNH SÁCH turcompas.com tuân thủ chính sách KHÔNG CHẤP NHẬN liên quan đến bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào. Nội dung khiêu dâm trẻ em, thú tính, hiếp dâm, tra tấn, đánh lén, chết chóc hoặc bất kỳ loại tài liệu khiêu dâm hoặc bất hợp pháp nào khác sẽ không được turcompas.com chấp nhận. turcompas.com sẽ không dung túng cho nội dung khiêu dâm trẻ em và sẽ hợp tác với tất cả các cơ quan chính phủ tìm kiếm những người sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em. 9. PHÍ Bạn thừa nhận rằng turcompas.com có quyền tính phí các dịch vụ của turcompas.com và tùy ý thay đổi các mức phí của nó. Hơn nữa, trong trường hợp turcompas.com chấm dứt quyền sử dụng trang web của bạn do vi phạm thỏa thuận này, bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ phần phí đăng ký nào chưa sử dụng. 10. BẢO HÀNH Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho turcompas.com để tham gia vào trang web turcompas.com là chính xác và cập nhật và bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để tham gia thỏa thuận này và thực hiện các hành vi được yêu cầu của bạn dưới đây. Như một điều kiện để sử dụng turcompas.com , bạn phải đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật của turcompas.com và các sửa đổi của nó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng quá trình xử lý kỹ thuật và truyền tải trang web, bao gồm cả nội dung do người dùng gửi, có thể liên quan đến việc truyền qua nhiều mạng; và những thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng hoặc thiết bị. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng các dữ liệu khác do turcompas.com thu thập và duy trì liên quan đến người dùng có thể được tiết lộ theo chính sách quyền riêng tư của turcompas.com . 11. TỪ CHỐI BẢO HÀNH BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB turcompas.com SẼ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, turcompas.com , CÁC NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA NÓ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHI KẾT NỐI VỚI TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN. turcompas.com KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỖI HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG HOẶC KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP KHÔNG HỢP PHÁP NÀO ĐỂ HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, BẤT KỲ SỰ TRUYỀN THÔNG HOẶC NHIỆM VỤ NÀO TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẤT KỲ LỖI, VI RÚT HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ / HOẶC BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO HOẶC BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI EMAIL, CHUYỂN ĐỔI HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TRANG WEB turcompas.com . turcompas.com KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB turcompas.com HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CÓ LIÊN KẾT HOẶC ĐẶC TRƯNG TRONG BẤT KỲ QUẢNG CÁO KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ BÊN TRONG HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HÀNH TỐT NHẤT CỦA MÌNH Ở NƠI PHÙ HỢP. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẮT ĐẦU SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP TRONG ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG. BẠN CẢM NHẬN CỤ THỂ RẰNG turcompas.com SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP, CHÍNH THỨC HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ RẰNG RỦI RO GÂY HẠI HOẶC THIỆT HẠI TỪ CÁC KẾT QUẢ BẮT ĐẦU LÀ HOÀN TOÀN VỚI BẠN. 12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ turcompas.com VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ CÁ NHÂN HOẶC HẬU QUẢ MÀ CÒN LẠI GÂY RA TỪ BẤT KỲ LỖI NÀO HOẶC BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO THIỆT HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, GÂY RA, KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP KHÔNG HỢP PHÁP NÀO ĐỂ HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ Ở ĐÂY HOẶC THÔNG BÁO TRUYỀN TẢI ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, VI RÚT HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO HOẶC BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO GÂY RA DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI EMAIL, CHUYỂN GIAO HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TRANG WEB turcompas.com , DƯỚI SỰ BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO KHÁC KHÔNG PHẢI CÔNG TY ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẮT ĐẦU SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP TRONG ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG. BẠN CẦN HIỂU CỤ THỂ RẰNG turcompas.com SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ RẰNG RỦI RO GÂY HẠI HOẶC THIỆT HẠI TỪ CÁC KẾT QUẢ BẮT ĐẦU LÀ HOÀN TOÀN TỪ BẠN. 13. ĐỘC LẬP Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho turcompas.com vô hại, các tập đoàn mẹ, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý không ảnh hưởng tới tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web turcompas.com và việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của điều khoản dịch vụ này hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, không giới hạn bất kỳ quyền tác giả, tài sản hoặc quyền riêng tư nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào rằng một trong những nội dung gửi của người dùng của bạn đã gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ vẫn tồn tại trong điều khoản dịch vụ này và việc bạn sử dụng trang web turcompas.com . Bạn xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi hoặc là trẻ vị thành niên có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và hoàn toàn có thể và đủ năng lực để tham gia các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, đại diện và bảo đảm được quy định trong các Điều khoản Dịch vụ này, và có thể tuân thủ các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này. 14. TRÌNH BÀY Các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này cũng như bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây, không thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bởi bạn, nhưng có thể được chuyển nhượng bởi turcompas.com mà không bị hạn chế. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận bị tòa án có thẩm quyền tuyên vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì sự vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc hoạt động của bất kỳ điều khoản nào và hoặc điều khoản không hợp lệ đó sẽ được coi là bị cắt khỏi thỏa thuận này. Phân loại là danh mục để bạn có thể chọn lựa những thể loại phim mà bạn yêu thích tại turcompas.com Chuyên mục hot nhất hiện tại: Phim sex Vietsub, phim sex Nhật Bản…